სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
*პროგრამით მოსარგებლეთა ბაზის საბოლოო განახლება განხორციელდა 30.11.2020-ის მდგომარეობით. პროგრამის ფარგლებში დიზელის საწვავის შეღავათიან ფასად შეძენას შეძლებენ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 0,25-დან 100 ჰექტარი ფართობის მიწის ნაკვეთის მფლობელი ფიზიკური და იურიდიული პირები. საწვავის ლიმიტი 1 ...
ვრცლად
პროგრამის დაწყების თარიღი 26.03.2019. პროგრამის მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის მიზანია მოსავლის ამღებ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე (ნებისმიერი ტიპის მოსავლის ამღები ტექნიკა, როგორც თვითმავალი, ასევე მისაბმელი, გარდა ყურძნის მოსავლის ამღები ტექნიკისა) ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის პირობები: სააგენტოს ...
ვრცლად
* 2021 წლის 8 თებერვლიდან პროგრამა ქართული ჩაის ფარგლებში განაცხადების მიღება განახლდა. პროგრამის მიზნები: საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის, ბიო ჩაის) წარმოების ზრდის ხელშეწყობა, შედეგად, თვითუზრუნველყოფის დონის ამაღლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა; კერძო და სახელმწიფო ...
ვრცლად
სოფლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სოფლად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური დივერსიფიკაცია, სოფლის მეურნეობის განვითარებისკენ მიმართული მიზნობრივი ღონისძიებები და სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა. ამ მიზნით გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური ...
ვრცლად
პროექტი განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში. პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.
ვრცლად
*პროგრამის მომხმარებელთა ბაზის საბოლოო განახლება განხორციელდება 31.12.2020 წლისთვის პროგრამა ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო საქონლისა და ხვნის მომსახურების ღირებულების სუბსიდირებას. პროგრამით გათვალისწინებული სუბსიდიის მისაღებად საჭიროა, ფიზიკურ და იურიდიული პირებს საკუთრებაში ჰქონდეთ საჯარო რეესტრში; რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო ...
ვრცლად
პროგრამის მიზანი და ამოცანა ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამის მიზანია ;პურზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება. პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს ქვეყანაში პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილზე არსებული სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება სუბსიდირების გზით. ტერმინები პოტენციური ბენეფიციარი - საქართველოში რეგისტრირებული მეწარმე ...
ვრცლად
პროექტი „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლის განვითარების სააგენტო სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით. თანადაფინანსება განხორციელდება ოთხი დამოუკიდებელი კომპონენტის ფარგლებში: ა) მრავალწლოვანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტი (შემდგომში ბაღების ...
ვრცლად
პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და 2013 წლის 27 მარტიდან ახორციელებს ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო. პროექტის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამმუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ...
ვრცლად
აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ;"სოფლის განვითარების სააგენტო". პროგრამის განხორციელების ...
ვრცლად
* ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ახალი განაცხადების მიღება 15.01.2021-დან შეჩერებულია. პროგრამის მიზანი; სააგენტოს მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი პროექტების/პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული/დასაფინანსებელი პოტენციური ბენეფიციარების/ბენეფიციარების მხარდაჭერა თანადაფინანსების ან/და საკონსულტაციო მომსახურეობის ან/და ...
ვრცლად
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის ...
ვრცლად
* გაცნობებთ ,რომ; გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის; გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ნაწილში განაცხადების მიღება შეწყვდება;2020 წლის 18 მარტიდან. * შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყება 2020 წლის 18 თებერვლის 11 საათიდან;ელექტრონული ფორმით (ვებ გვერდის ...
ვრცლად
*პროგრამის ფარგლებში ახალი განაცხადების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ვეტერინარიისა და ხელოვნური განაყოფიერების მიმართულებით.; პროგრამის სხვა კომპონენტების მიმართულებით ახალი განაცხადების მიღება შეჩერებულია 2020 წლის 14 ივნისიდან. "მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის“ სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია დასრულდა. იმერეთის, ...
ვრცლად
პროგრამის შესახებ არასტანდარტული ვაშლის ჩაბარების საერთაშორისო საბაზრო ფასის მკვეთრად შემცირების გამო, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირების პროექტს განახორციელებს. პროექტის ფარგლებში, არასტანდარტული ვაშლის შესყიდვის შემთხვევაში, სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ ხილის ...
ვრცლად
აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო ...
ვრცლად
ელექტროენერგიის სუბსიდირების პროგრამა კვების პროდუქტების ...
ვრცლად