სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
პროგრამის შესახებ არასტანდარტული ვაშლის ჩაბარების საერთაშორისო საბაზრო ფასის მკვეთრად შემცირების გამო, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირების პროექტს განახორციელებს. პროექტის ფარგლებში, არასტანდარტული ვაშლის შესყიდვის შემთხვევაში, სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ ხილის ...
ვრცლად
* "პროგრამის მომხმარებელთა ბაზის საბოლოო განახლება განხორციელდება 31.12.2020 წლისთვის" პროგრამა ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო საქონლისა და ხვნის მომსახურების ღირებულების სუბსიდირებას. პროგრამით გათვალისწინებული სუბსიდიის მისაღებად საჭიროა, ფიზიკურ და იურიდიული პირებს საკუთრებაში ჰქონდეთ საჯარო რეესტრში; რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო ...
ვრცლად
;*„პროგრამით მოსარგებლეთა ბაზის საბოლოო განახლება განხორციელდება 30.11.2020-ის მდგომარეობით“. პროგრამის ფარგლებში დიზელის საწვავის შეღავათიან ფასად შეძენას შეძლებენ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 0,25-დან 100 ჰექტარი ფართობის მიწის ნაკვეთის მფლობელი ფიზიკური და იურიდიული პირები. ...
ვრცლად
პროექტი „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლის განვითარების სააგენტო სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით. თანადაფინანსება განხორციელდება ოთხი დამოუკიდებელი კომპონენტის ფარგლებში: ა) მრავალწლოვანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტი (შემდგომში ბაღების ...
ვრცლად
პროექტი განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში. პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.
ვრცლად
პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და 2013 წლის 27 მარტიდან ახორციელებს ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო. პროექტის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამმუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ...
ვრცლად
აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ;"სოფლის განვითარების სააგენტო". პროგრამის განხორციელების ...
ვრცლად
პროგრამის მიზანი; სააგენტოს მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი პროექტების/პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული/დასაფინანსებელი პოტენციური ბენეფიციარების/ბენეფიციარების მხარდაჭერა თანადაფინანსების ან/და საკონსულტაციო მომსახურეობის ან/და ტრენინგის ჩატარების გზით.; *;განაცხადების მიღება დროებით შეჩერებულია;აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ...
ვრცლად
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის ...
ვრცლად
სოფლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სოფლად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური დივერსიფიკაცია, სოფლის მეურნეობის განვითარებისკენ მიმართული მიზნობრივი ღონისძიებები და სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა. ამ მიზნით გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური ...
ვრცლად
* გაცნობებთ ,რომ; გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის; გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ნაწილში განაცხადების მიღება შეწყვდება;2020 წლის 18 მარტიდან. * შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყება 2020 წლის 18 თებერვლის 11 საათიდან;ელექტრონული ფორმით (ვებ გვერდის ...
ვრცლად
;* აღნიშნული პროგრამის 2020 წლის ბიუჯეტის შესაბამისად, ახალი განაცხადების მიღება შეჩერებულია; 2020 წლის 14 ივნისის 23:59 საათიდან. ** პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება განახლდება 2020 წლის 10 აგვისტოდან, მხოლოდ ;ვეტერინარიისა და ხელოვნური განაყოფიერების მიმართულების ბენეფიციარებისათვის. ;"მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე ...
ვრცლად
პროგრამის დაწყების თარიღი 26.03.2019. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება განხორციელდება ელექტრონული ფორმით (ვებ გვერდის rda.gov.ge მეშვეობით). განაცხადები მიიღება 2020 წლის 2 მარტიდან. ;პროგრამის მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის მიზანია მოსავლის ამღებ ...
ვრცლად
ხორბლის იმპორტის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამის; მიზანია ;არა საფურაჟე/სასურსათო ხორბლის და პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება. პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს ქვეყანაში ხორბლის და პირველი ხარისხის ხორბლის ;ფქვილის მარაგების შექმნის სტიმულირება. ; ;*II;;ეტაპი - განაცხადების მიღება განხორციელდება 2020 ...
ვრცლად
პროგრამის მიზნები: საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის, ბიო ჩაის) წარმოების ზრდის ხელშეწყობა, შედეგად, თვითუზრუნველყოფის დონის ამაღლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; ახალი სამუშაო ადგილების ...
ვრცლად
აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო ...
ვრცლად