სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირება
სასოფლო-სამეურნეო მიწები
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირება
*პროგრამის მომხმარებელთა ბაზის საბოლოო განახლება განხორციელდა 31.12.2020 წლისთვის

პროგრამა ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო საქონლისა და ხვნის მომსახურების ღირებულების სუბსიდირებას. პროგრამით გათვალისწინებული სუბსიდიის მისაღებად საჭიროა, ფიზიკურ და იურიდიული პირებს საკუთრებაში ჰქონდეთ საჯარო რეესტრში  რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა.

სუბსიდიის მოცულობა 1 ჰექტარ მიწაზე განისაზღვრა 200 ლარით (აგრობარათზე დარიცხული 200 ქულით). პროგრამის განხორციელება დაიწყო 2020 წლის 20 მაისიდან.