სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა
პროექტის შესახებ
 • ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა
 • იურიდიული პირები (გარდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა)
  • დაფინანსების პირობები და ბენეფიციარის შერჩევის კრიტერიუმები
  • ვალდებულებები
 • სასოფლო-სამეურენეო კოოპერატივები
  • დაფინანსების პირობები და ბენეფიციარის შერჩევის კრიტერიუმები
  • ვალდებულებები
 • სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების იჯარით გადაცემის წესი და პირობები
 • თანადაფინანსების მიღების ეტაპები და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
 • დამატებითი ინფორმაცია
 • ტერმინთა განმარტება
 • იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვები
ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა

* 2021 წლის 8 თებერვლიდან პროგრამა ქართული ჩაის ფარგლებში განაცხადების მიღება განახლდა.

პროგრამის მიზნები:

 • საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის, ბიო ჩაის) წარმოების ზრდის ხელშეწყობა, შედეგად, თვითუზრუნველყოფის დონის ამაღლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა;
 • კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;
 • ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის ზოგადი პირობები:

 • პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციის* სარეაბილიტაციო სამუშაოების* თანადაფინანსება.
 • პროგრამის ბენეფიციარს (გარდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა) დაუფინანსდება - ფაქტობრივად შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 70%, მაგრამ არაუმეტეს 2 500 ლარისა 1 ჰა-ზე გაანგარიშებით;
 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს დაუფინანსდებათ - ფაქტობრივად შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 90%, მაგრამ არაუმეტეს 3 000 ლარისა 1 ჰა-ზე გაანგარიშებით;
 • პროგრამის ბენეფიციარის* საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცი(ებ)ი ან/და პროგრამის ბენეფიციარის მიერ შერჩეული და სახელმწიფოსგან იჯარის უფლებით მისაღები სარეაბილიტაციო ჩაის პლანტაცი(ებ)ის ფართობი არ უნდა შეადგენდეს 5 ჰა -ზე ნაკლებს და არ უნდა აღემატებოდეს 300 ჰა -ს;

პროგრამის ფარგლებში ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის მიზნით განსახორციელებელი სამუშაოების ჩამონათვალი: 

 • ჩაის პლანტაციის გაწმენდა (ხეებისგან, მეტალის და ბეტონის ნარჩენებისგან, უცხო საგნებისგან);
 • პლანტაციის მძიმე ან ნახევრადმძიმე გასხვლა;
 • სადრენაჟე არხის მოწყობა (სადრენაჟე არხის მოწყობა შესაძლებელია პლანტაციის მძიმე ან ნახევრად მძიმე გასხვლამდეც);
 • რიგთაშორის ნიადაგის დამუშავება/გაფხვიერება (ზედაპირული გაფხვიერება 15-20 სმ სიღრმეზე);
 • პირველ წელს სასუქების და სასოფლო-სამეურნეო პრეპარატების (მათ შორის ბიო) შესყიდვა;

პროგრამის  ფარგლებში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია.

 *შენიშვნა - ტერმინთა განმარტება.