სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო მიწები
  • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
  • პროგრამის პირობები და სუბსიდიის მოცულობა
  • პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარის შერჩევის კრიტერიუმები
  • პროგრამით სარგებლობის ინსტრუქცია
  • იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვები
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა

პროგრამის მიზანი და ამოცანები

პროგრამის მიზანია, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეების სტიმულირების გზით.
პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განხორციელებისთვის საჭირო საქონლის ღირებულების სუბსიდირების გზით აგრო პროდუქციის პირველადი წარმოების ხელშეწყობა.


შენიშვნა: პროგრამაში მონაწილეობას არ მიიღებს მიწის ნაკვეთი თუ საჯარო რეესტრის ამონაწერში უძრავ ქონებას მინიჭებული აქვს სათიბი ან/და საძოვრის კატეგორია.

პროგრამის განმახორციელებელი
• პროგრამის განმახორციელებელია სოფლის განვითარების სააგენტო;
• პროგრამის განხორციელებას კოორდინაციას უწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

ევროკავშირის და UNDP-ის სოფლის განვითარების პროგრამა სოფლად მეწარმეობის განვითარებას უწყობს ხელს