• დირექტორი
  • პირველი მოადგილე
   • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი
   • ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
    • საქმისწარმოების სამსახური
    • სამეურნეო, ტრანსპორტისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახური
   • იურიდიული დეპარტამენტი
    • სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
    • სასამართლო დავების სამსახური
   • საფინანსო დეპარტამენტი
    • ბიუჯეტირების სპეციალისტი
    • ბუღალტერია
    • შესყიდვების სამსახური
    • სპეციალისტი
   • ბენეფიციარების მონიტორინგის სამსახური
  • მოადგილე
   • პროექტების საოპერაციო დეპარტამენტი
    • თანადაფინანსების სამსახური
    • დოკუმენტური მონიტორინგის სამსახური
   • პროექტების მართვისა და ტექნიკური დახმარების დეპარტამენტი
    • განაცხადების პირველადი შეფასების სამსახური
    • საგრანტო და საინვესტიციო სამსახური
    • სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამსახური
   • კოოპერატივების განვითარების დეპარტამენტი
    • კოოპერატივების კონსულტირებისა და მონაცემთა დამუშავების სამსახური
    • კოოპერატივების მხარდაჭერისა და მონიტორინგის სამსახური
  • მოადგილე
   • პროექტების განვითარების დეპარტამენტი
    • ბიზნეს პროცესების ანალიზის სამსახური
    • პროექტების მხარდაჭერისა და დონორებთან ურთიერთობის სამსახური
    • პროექტების მონაცემთა მართვის სამსახური
   • საინფორმაციო დეპარტამენტი
    • ცხელი ხაზი
    • ფერმათა/ფერმერთა რეესტრის მართვისა და განვითარების სამსახური
    • ხარისხის მართვის სამსახური
   • რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
    • რეგიონული მართვის სამსახური
    • გურიის რეგიონული სამსახური
    • იმერეთის რეგიონული სამსახური
    • კახეთის რეგიონული სამსახური
    • მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამსახური
    • რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული სამსახური
    • სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამსახური
    • სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახური
    • ქვემო ქართვლის რეგიონული სამსახური
    • შიდა ქართლის რეგიონული სამსახური
   • სერვისების განვითარებისა და მხარდაჭერის სამსახური
  • hIDDNE
   • დაფარული
   • შიდა აუდიტისა და კონტროლის დეპარტამენტი
    • შიდა აუდიტის სამსახური
    • კონტროლის სამსახური
   • საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი
    • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
    • მარკეტინგის სამსახური
   • ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი
    • ადამიანური რესურსების ადმინისტრირების სამსახური
    • ადამიანური რესურსების განვითარების სამსახური
  • Hidden
   • დირექტორის თანაშემწე