საერთაშორისო გამოფენა - SAUDI AGRICULTURE INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION

განაცხადების მიღება გამოფენის შესარჩევ კონკურსში დასრულებულია

2023 წლის 23 - 26 ოქტომბერს ქალაქ რიადში, საუდის არაბეთი, გაიმართება „SAUDI AGRICULTURE INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION“ საერთაშორისო გამოფენა.

გამოფენას ,,SAUDI AGRICULTURE INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION“ ყოველწლიურად, საშუალოდ 20,000-ზე მეტი ვიზიტორი სტუმრობს და 31 ქვეყნის, 250-ზე მეტი მონაწილე ესწრება. საუდის არაბეთი უმეტეს წილად დამოკიდებულია საიმპორტო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებზე, რაც ქართველი მეწარმეებისათვის დამატებით შესაძლებლობებს აჩენს, საკუთარი პროდუქციის ექსპორტის თვალსაზრისით. გამოფენა, მონაწილეებს საშუალებას აძლევს გამართონ B2B შეხვედრები დაინტერესებულ პირებთან. 

ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით, გამოფენაში მონაწილეობა შეეძლებათ საკვები ან/და სასმელი  პროდუქციის მწარმოებელ კომპანიებს.

განაცხადების მიღება გამოფენის შესარჩევ კონკურსში ხორციელდება 17 ივლისის 09:00 სთ-დან 7 აგვისტოს 18:00 სთ-ის ჩათვლით.

გამოფენის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად უნდა აკმაყოფილებდეთ შემდეგ კრიტერიუმებს:  

 • გასული კალენდარული წლის წლიური ბრუნვა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 50,000 და არაუმეტეს 20,000,000 ლარს;
 • წარმოებული პროდუქცია უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო გამოფენის შინაარსს;
 • წინა ერთი კალენდარული წლის პერიოდში განხორციელებულ საერთაშორისო გამოფენებზე მონაწილეობისას არ უნდა ჰქონდეს დარღვეული ხელშეკრულების პირობები;
 • არ უნდა ჰქონდეს სააგენტოსთან მიმდინარე სასამართლო, სააღსრულებო და სხვა სამართლებრივი წარმოება/დავა;
 • არ უნდა ჰქონდეს საგადასახადო დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ.

შესაბამისობის კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, შეფასება მოხდება შესაბამის ინდიკატორებზე ქულების მინიჭებით:

ინდიკატორი ქულა
1.       საწარმოს კატეგორია   
1.1   მცირე საწარმო (50,000 ლარიდან - 500,000 ლარამდე) 0.5
1.2   საშუალო საწარმო (500,000 ლარიდან - 5,000,000 ლარამდე) 1.5
1.3   დიდი საწარმო (5,000,000 ლარიდან - 20,000,000 ლარამდე) 1
2.       აქვს შესაბამისი პროდუქციის სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სისტემების/სტანდარტების სერთიფიკატი 2.5
3.       არის შესაბამისი პროდუქციის სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სისტემების/სტანდარტების  მიღების/დანერგვის პროცესში 0.5
4.       აქვს გამოფენის შინაარსის შესაბამისი პროდუქციის ექსპორტი განხორციელებული  2

გამოფენის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა წარმოადგინოთ ელექტრონულ ფოსტაზე exhibitions@rda.gov.ge ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია. განაცხადის იდენტიფიცირებისათვის, აუცილებელია, ,,subject" ველში მიუთითოთ გამოფენის დასახელება. 

 • შევსებული განაცხადის ფორმა;
 • უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
 • ცნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების არარსებობის შესახებ;
 • სსიპ - შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ბენეფიციარის, წინა კალენდარული წლის წლიური ბრუნვის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სისტემების/სტანდარტების სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სისტემების/სტანდარტების მიღების/დანერგვის პროცესში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ექსპორტის განხორციელების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია, სააგენტოს მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში.

საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობისთვის თქვენი შეფასება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3 ქულას. თანაბარი ქულების შემთხვევაში, კომპანიების შერჩევისას იმოქმედებს რიგითობის პრინციპი. 

იმ შემთხვევაში, თუ  დააკმაყოფილებთ პროგრამით გათვალისწინებულ შესაბამის პირობებს, ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტოდან გეცნობებათ ინფორმაცია ხელშეკრულების მომზადების შესახებ. 

გისურვებთ წარმატებას!

სხვა ისტორიები

ყველას ნახვა