• რა რაოდენობის სკების მოთხოვნაა შესაძლებელი პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად?

  პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია არაუმეტეს 100 სკის შესყიდვის თანადაფინანსება.

   

 • არსებობს თუ არა დამატებითი სარგებელი მაღალმთიანი და გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებებში რეგისტრირებული კოოპერატივებისთვის?

  გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ან მაღალმთიან დასახლებებში პროგრამის განმახორციელებელი კოოპერატივები მიიღებენ პროგრამით გათვალისწინებული აღჭურვილობის არაუმეტეს 80%-ით თანადაფინანსებას, მაგრამ არაუმეტეს 30,000 ლარისა, ერთ ბენეფიციარზე გადაანგარიშებით.

   

 • აქვს თუ არა უფლება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს, რომელმაც ერთხელ უკვე მიიღო დაფინანსება, განმეორებით მიიღოს მონაწილეობა?

  თანადაფინანსების ლიმიტის ფარგლებში ბენეფიციარს შეუძლია განმეორებით მიიღოს მონაწილეობა პროგრამაში.

   

 • რა სახის ვალდებულებები ეკისრებათ ბენეფიციარებს დაფინანსების მიღების შემდგომ?
  • შეინარჩუნოს პროგრამით გათვალისწინებული მეპაიეთა მინიმალური რაოდენობა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 წლის განმავლობაში;
  • ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 წლის ვადაში უზრუნველყოს თანადაფინანსებით შესყიდულ სკებში ფუტკრის ოჯახების განთავსება; 
  • ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 წლის განმავლობაში არ დაუშვას თანადაფინანსების შესყიდული აღჭურვილობის გასხვისება, გარდა განმახორციელებლის წინასწარი ნებართვით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე ამ პროგრამით გათვალისწინებული პირობებით გასხვისებისა; 
  • საკუთრებაში არსებულ სკებზე არ დაუშვას რეგისტრაციის ნომრის წაშლა ან/და რაიმე სახის ხელყოფა, რომლის შემდგომაც არ იქნება შესაძლებელი მისი ამოკითხვა.
 • რამდენი მეპაიესგან უნდა შედგებოდეს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად?

  მაღალმთიან დასახლებებში, რომლებზეც ვრცელდება „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედება, არანაკლებ ხუთი, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე  არანაკლებ თერთმეტი;