• ვის შეუძლია პროექტში მონაწილეობის მიღება?

  პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს ან საქართველოში რეგისტრირებულ მეწარმე ფიზიკურ/იურიდიულ პირს.

 • რა ტიპის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის დაფინანსებას ითვალისწინებს პროგრამა?

  პროგრამა ითვალისწინებს მარცვლეულის ამღები კომბაინისა და ნებისმიერი კულტურის (გარდა ყურძნისა) მოსავლის ამღები ტექნიკის, როგორც თვითმავალის ასევე მისაბმელის ტიპის თანადაფინანსებას.

 • დაფინანსდება თუ არა ტექნიკის ნაწილები?

  პროგრამის ფარგლებში, ტექნიკის ნაწილები არ ფინანსდება.

 • სად და როგორი ფორმით უნდა წარვადგინო განაცხადი?

  განაცხადების წარმოდგენა ხორციელდება მხოლოდ ელექტრონულად, ვებგვერდის საშუალებით.

 • განაცხადთან ერთად რა დოკუმენტები უნდა წარმოვადგინო?
 • განაცხადზე გადაწყვეტილება რა ფორმით მეცნობება?

  გადაწყვეტილება შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე, პირად ანგარიშზე ავტორიზაციის შემდეგ.  

 • როდის არის განაცხადების შემოტანა შესაძლებელი?

  განაცხადების მიღების დრო განთავსებულია ვებგვერდზე.

 • როდის სრულდება განაცხადების მიღება?

  განაცხადების მიღება სრულდება შესაბამისი ბიუჯეტის ამოწურვის შემდეგ.

 • განაცხადის უარყოფის შემთხვევაში როგორ ვიქცევი?

  იმ შემთხვევაში, თუ მოცემულ მომენტში ხელმისაწვდომია პროგრამის ბიუჯეტი, შეგიძლიათ შემოიტანოთ ახალი განაცხადი.