პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

თანასაკუთრებაში ან/და თანასარგებლობაში ან/და ფაქტობრივ თანამფლობელობაში არსებული თხილის ბაღ(ებ)ის შემთხვევაში ადგილზე უნდა წარდგეს ყველა თანამესაკუთრე ან/და თანამოსარგებლე ან/და ფაქტობრივი თანამფლობელი ან ერთ-ერთმა უნდა წარადგინოს წერილობითი თანხმობა ან ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, რითაც დასტურდება მისი უფლებამოსილება, თანამესაკუთრეების ან/და თანამოსარგებლეების ან/და ფაქტიური თანამფლობელების სახელით თხილის ბაღ(ებ)ი დაარეგისტრიროს თხილის ბაღების კადასტრში.

კადასტრის ოპერატორი, პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტებისა (წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა) და მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ელექტრონულად ახორციელებს პოტენციური ბენეფიციარის პირადი მონაცემების ასახვას და მოახდენს მიწის ნაკვეთის იდენტიფიცირებას (რუკაზე კონტურების დატანას).

იმ შემთხვევაში, თუ პოტენციური ბენეფიციარი არ ეთანხმება კადასტრის ოპერატორის მიერ რუკაზე მონიშნული ნაკვეთის ფართობს ან/და რუკაზე ვიზუალურად ვერ ხორციელდება თხილის ბაღის იდენტიფიცირება,  პოტენციური ბენეფიციარი ავსებს განცხადებას მიწის ნაკვეთის დათვალიერების შესახებ (განცხადება მიწის ნაკვეთის დათვალიერების შესახებ).

მიწის ნაკვეთის ვიზუალური დათვალიერების შემდეგ შედგება მიწის ნაკვეთის დათვალიერების აქტი.

დათვალიერების აქტის საფუძველზე კადასტრის ოპერატორი აუქმებს ან ასრულებს თხილის ბაღების კადასტრში პოტენციური ბენეფიციარის რეგისტრაციის პროცესს.

იმ შემთხვევაში, თუ პოტენციური ბენეფიციარი ეთანხმება კადასტრის ოპერატორის მიერ მონიშნული მიწის ნაკვეთის ფართობს და თხილის ბაღი იდენტიფიცირებადია, კადასტრის ოპერატორი არეგისტრირებს თხილის ბაღების კადასტრში პოტენციურ ბენეფიციარს, ბეჭდავს თხილის ბაღ(ებ)ის ამონაწერს და თხილის ბაღის ნახაზს რომელსაც ხელს აწერს პოტენციური ბენეფიციარი და მერიის წარმომადგენელი.

სიახლეები

თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, თხილის კადასტრში  ბაღების რეგისტრაცია 17 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება

თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, თხილის კადასტრში ბაღების რეგისტრაცია 17 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება

თხილის კადასტრში რეგისტრაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს.  მიმდინარე...
სოფლის განვითარების სააგენტო მეთხილე ფერმერების მხარდასაჭერად, მიზნობრივ პროგრამას 2023 წლის მსგავსად, 2024 წელსაც განახორციელებს

სოფლის განვითარების სააგენტო მეთხილე ფერმერების მხარდასაჭერად, მიზნობრივ პროგრამას 2023 წლის მსგავსად, 2024 წელსაც განახორციელებს

საქართველოს მთავრობის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით, ფერმერები თხილის ...
სოფლის განვითარების სააგენტო თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში აგროქულების მიზნობრივ ხარჯვას გაუწევს  მონიტორინგს

სოფლის განვითარების სააგენტო თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში აგროქულების მიზნობრივ ხარჯვას გაუწევს მონიტორინგს

თხილის წარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს თხილის...
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მეთხილე ფერმერებისთვის აგრობარათებზე ქულების დარიცხვა დაიწყო

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მეთხილე ფერმერებისთვის აგრობარათებზე ქულების დარიცხვა დაიწყო

თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, თხილის კადასტრში ბაღების...

წარმატების ისტორიები

მეთხილე ფერმერი გვიყვება თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მიღებულ დახმარებაზე

მეთხილე ფერმერი გვიყვება თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მიღებულ დახმარებაზე

ფერმერი, როინ შენგელია, ზუგიდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონადან, გვიყვება...