პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

პროგრამაში მონაწილეობისთვის გასავლელი ეტაპები  (ენერგოეფექტური ღუმელების განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან (პარამეტრებთან) შესაბამისობის დადგენის ღირებულების თანადაფინანსება/ანაზღაურება)

ენერგოეფექტური ღუმელების განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან (პარამეტრებთან) შესაბამისობის დადგენის მიზნით, პოტენციურ ბენეფიციარს (მწარმოებელს) აქვს შესაძლებლობა მიმართოს, როგორც ევროკომისიის მიერ აღიარებულ აკრედიტებულ ლაბორატორიებს (სერტიფიცირების ორგანოს), ასევე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაღალტემპერატურული თბოფიზიკური პროცესების სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრს.

თანადაფინანსების ან ანაზღაურების მისაღებად მწარმოებელმა სააგენტოში უნდა წარმოადგინოს განაცხადი და პროგრამით განსაზღვრული დოკუმენტები. 

წარმოდგენილ დოკუმენტაციას განიხილავს სააგენტო, იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადი და თანმდევი დოკუმენტები არ შეესაბამება პროგრამის პირობებს, პოტენციურ ბენეფიციარს ეცნობება ხარვეზის მიზეზი . ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განსაზღვრულია 20 სამუშაო დღე, აღნიშნულ ვადაში, პოტენციურმა ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ გასწორებული დოკუმენტი. მითითებულ ვადაში ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში განაცხადი იქნება უარყოფილი და პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად უნდა მოხდეს ახალი განაცხადის წარმოდგენა. 

იმ შემთხვევაში თუ განაცხადი შესაბამისობაშია პროგრამის პირობებთან, პოტენციურ ბენეფიციართან გაფორმდება შეთანხმება (სტუს ლაბორატორიის შემთხვევაში სამმხრივი - ბენეფიციარს, სააგენტოსა და ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის).

შენიშვნა: სააგენტოს მიერ თანადაფინანსება/ანაზღაურება მოხდება მას შემდეგ, რაც ბენეფიციარი წარმოადგენს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემულ, ენერგოეფექტური ღუმელის დადგენილ კრიტერიუმებთან (პარამეტრებთან) შესაბამისობის დამადასტურებელ დასკვნას.  

 

სიახლეები

კახეთის რეგიონში ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა

კახეთის რეგიონში ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა

პროგრამის წარდგენის ღონისძიებას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის...