• ვის შეუძლია პროექტში მიიღოს მონაწილეობა?
  მიმდინარე პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს, ინდივიდუალურ მეწარმეს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს(გარდა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოებისა) და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს.
 • სად და როგორი ფორმით უნდა წარვადგინო განაცხადი?
  www.rda.gov.ge-დან უნდა ჩამოტვირთოთ ტექნიკური დახმარების განაცხადის ფორმა და შევსებული განაცხადი წარადგინოთ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს საქმისწარმოების სამსახურში/რეგიონალურ სამსახურში.
 • განაცხადთან ერთად რა დოკუმენტები უნდა წარმოვადგინო?
  განაცხადთან ერთად უნდა წარმოადგინოთ თანმდევი დოკუმენტები სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს საქმისწარმოების სამსახურში/რეგიონალურ სამსახურში. თანმდევი დოკუმენტების ნუსხა იხილეთ ვებ გვერდზე www.rda.gov.ge.
 • განაცხადზე გადაწყვეტილება რა ფორმით მეცნობება?
  გადაწყვეტილება გეცნობებათ წერილობით, თქვენ მიერ მითითებულ მისამართზე ან განაცხადში მითითებულ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე ან განაცხადში მითითებულ ელ .ფოსტაზე.
 • შპს-ს შემთხვევაში, შესაძლებელია თუ არა აღჭურვილობის შეძენაზე განაცხადის გაკეთება?
  არა. აღჭურვილობის შეძენის მოთხოვნაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლია მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს.
 • რა იგულისხმება აღჭურვილობაში?
  წარმოებული პროდუქტის საბოლოო სასაქონლო სახის მისაცემად საჭირო მანქანა-დანადგარები (მათ შორის, ეტიკეტირების, დამჭრელი, დოზირების, დამფასოებელი, ჩამოსასხმელი, თარიღატორი)
 • სურსათის უვნებლობის რომელი სისტემის/სტანდარტის დანერგვა შემიძლია?
  სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო ნებისმიერი სისტემის/სტანდარტის, მათ შორის, ბიოსერტიფიცირების;