პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

პოტენციური ბენეფიციარი - საქართველოს მოქალაქე სრულწლოვანი ფიზიკური პირი, რომელიც არის ერთი შინამეურნეობის წარმომადგენელი ან ენერგოეფექტური ღუმელების მწარმოებელი პირი;

შინამეურნეობა  - ადამიანთა ერთობლიობა, რომლებიც ექვემდებარებიან ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე ერთობლივი ცხოვრების საერთო წესებს და ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან საერთო ბიუჯეტით (მისი ნაწილით), ნათესაური ან/და არანათესაური ურთიერთობებით (შინამეურნეობა შეიძლება შედგებოდეს ერთი ადამიანისგანაც).

ბენეფიციარი -  პირი, რომელიც აკმაყოფილებს პოტენციური ბენეფიციარის კრიტერიუმებს  და რომელთანაც შესაძლებელია გაფორმდეს თანადაფინანსების  შეთანხმება;

განაცხადი თანადაფინანსების მიღებაზე − პოტენციური ბენეფიციარის მიერ სს ,,ლიბერთი ბანკში“ შევსებული განაცხადი პროგრამის ფარგლებში შესასრულებელი ვალდებულებებისა და  სააგენტოს მიერ მისაღები თანადაფინანსების შესახებ;

თანადაფინანსება - პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს მიერ ბენეფიციარზე   გაცემული ფულადი სახსრები;

ბანკი – სს „ლიბერთი ბანკი“, რომელთანაც სააგენტო პროგრამის ფარგლებში გააფორმებს ხელშეკრულებას, ბენეფიციარ(ებ)ისათვის ანგარიშ(ებ)ის გახსნის ან/და  ბარათ(ებ)ის დამზადების ან/და გაცემის ან/და უკვე არსებულ ანგარიშ(ებ)ზე/გადაცემულ ბარათ(ებ)ზე სააგენტოს თანადაფინანსების დარიცხვისა და მათი პროგრამის პირობების შესაბამისად გამოყენების მიზნით;

ენერგოეფექტური ღუმელი - პროგრამის ფარგლებში პოტენციური ბენეფიციარის მიერ ამ პროგრამით განსაზღვრული კრიტერიუმების (პარამეტრების) შესაბამისი ღუმელი, რაც უნდა დასტურდებოდეს საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტის/ ევროკომისიის მიერ აღიარებული აკრედიტებული ლაბორატორიის (სერტიფიცირების ორგანოს) მეიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით; 

მწარმოებელი - პოტენციური ბენეფიციარი, რომელიც აწარმოებს ენერგოეფექტურ ღუმელებს და რომელთა ჩამონათვალსაც განსაზღვრავს სააგენტო, მათ მიერ ლაბორატორიიდან წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით;

მიმწოდებელი - მწარმოებელი, ასევე სხვა მეწარმე ფიზიკური/ იურიდიული პირი რომელიც რეალიზაციას უწევს  პროგრამით  განსაზღვრული კრიტერიუმების (პარამეტრების) მქონე ენერგოეფექტურ ღუმელებს და რომელთა ჩამონათვალსაც განსაზღვრავს სააგენტო;

ლაბორატორია - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის მაღალტემპერატურული თბოფიზიკური პროცესების სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრი /ევროკომისიის მიერ აღიარებული აკრედიტებული ლაბორატორიის ( სერტიფიცირების ორგანო);

ლაბორატორიული მომსახურება - ლაბორატორიის მიერ მწარმოებელი პოტენციური ბენეფიციარისათვის ენერგოეფქტური ღუმელის პროგრამით განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან (პარამეტრებთან) შესაბამისობის დადგენა.

 

სიახლეები

კახეთის რეგიონში ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა

კახეთის რეგიონში ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა

პროგრამის წარდგენის ღონისძიებას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის...