პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

ვალდებულებები (ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსება)

თანადაფინანსების მისაღებად, პროგრამის პოტენციურმა ბენეფიციარმა უნდა შეასრულოს ქვემოთ მოცემული ვალდებულებები და დაადასტუროს განაცხადზე ხელმოწერით.

  • ენერგოეფექტური ღუმელის შეძენის შემთხვევაში, თანადაფინანსების მიღებამდე პროგრამის ბენეფიციარმა უნდა უზრუნველყოს ენერგოეფექტური ღუმელის მონტაჟი მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული ინსტრუქციის შესაბამისად, განაცხადში მითითებულ შინამეურნეობის ფაქტობრივ მისამართზე.
  • თანადაფინანსების მიღების შემდეგ, არ უნდა გაასხვისოს ენერგოეფექტური ღუმელი ხუთი წლის განმავლობაში.
  • თანადაფინანსების გაცემიდან ხუთი წლის განმავლობაში, საკუთარი ნებით არ უნდა გადაიტანოს ენერგოეფექტური ღუმელი სხვა მისამართზე, ხოლო მისამართის ცვლილების შემთხვევაში უნდა აცნობოს სააგენტოს და მოითხოვოს თანხმობა ახალ მისამართზე ენერგოეფექტური ღუმელის მონტაჟის შესახებ (გარდა მომთაბარეებისა);    
  • მისი შინამეურნეობა ისარგებლებს თანადაფინანსებით მხოლოდ ერთი ენერგოეფექტური ღუმელის შესასყიდად;
  • თანახმაა თანადაფინანსების თანხა მიმწოდებელს გადაერიცხოს მისი ანგარიშის მეშვეობით, მისი დამატებითი თანხმობის გარეშე (უაქცეპტო წესით);
  • მის საბანკო ანგარიშზე ყადაღის/ინკასოს არსებობის შემთხვევაში, გადაუხდის მწარმოებელს/მიმწოდებელს თანადაფინანსების სრულ თანხას და სააგენტოში წარმოადგენს გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს;
  • თანახმაა მასზედ, რომ მისი მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ გერმანიის განვითარების თანამშომლობის საზოგადოებისა (GIZ GmbH) და სააგენტოს მიერ პროგრამის შესახებ გამოკითხვაში/კვლევაში მონაწილეობის მიზნით. მონაცემები შეინახება GIZ-ისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შიდა სერვერებზე, 6 წლის განმავლობაში. მონაცემების ნებისმიერი სხვა გამოყენება ყოველთვის იქნება დამატებითი თანხმობის საგანი. მონაცემები არ იქნება გამოყენებული რეკლამისთვის და არ გადაეცემა მესამე მხარეს.
  • თანახმაა, რომ სს „ლიბერთი ბანკმა“ წინამდებარე განაცხადი გადასცეს  სოფლის განვითარების სააგენტოს,  „ენერგოეფექტური ღუმელების თანდაფინანსების პროგრამაში“ განმცხადებლის მონაწილეობის განხილვის მიზნით;
  • გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარი ვალდებულია დააბრუნოს მიღებული თანადაფინანსების თანხა.

სიახლეები

კახეთის რეგიონში ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა

კახეთის რეგიონში ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა

პროგრამის წარდგენის ღონისძიებას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის...