პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

შესაბამისობის კრიტერიუმები

შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს  საქართველოში რეგისტრირებული მეწარმე იურიდიული პირი, მათ შორის რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი;

ბენეფიციარი არ შეიძლება იყოს სახელმწიფო საწარმო, ან სახელმწიფოსთან აფილირებული საწარმო;

პოტენციური ბენეფიციარი საკუთრებაში უნდა ფლობდეს მიწის ნაკვეთს, სადაც იგეგმება შემნახველი საწარმოს შექმნა;

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, დამატებით უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს და/ან კოოპერატივის მეპაიეთა არანაკლებ 3/4-ს (თითოეულ მეპაიეს) უნდა ჰქონდეს საკუთრებაში  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (სადაც გაშენებულია ბაღი ან მოჰყავთ ბოსტნეული), რომელსაც არ გაასხვისებს/გადასცემს მესამე პირს დროებით სარგებლობაში ბენეფიციარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე;
 • კოოპერატივის მეპაიის ან/და კოოპერატივის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე მოყვანილი/მოსაყვანი მოსავლის მოცულობა შესაბამისი უნდა იყოს შესაქმნელი შემნახველი საწარმოს წარმადობასთან/მოცულობასთან, მოყვანილი/მოსაყვანი მოსავლის მოცულობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ შემნახველი საწარმოს წარმადობა/მოცულობის ნახევარს. 

შემნახველი საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს სააგენტოს მიერ შემუშავებულ საწარმოს სტანდარტებს, ხოლო მარცვლეულის შემნახველი საწარმოს შემთხვევაში შესაბამის სტანდარტებს.

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში წარსადგენი შესაქმნელი საწარმოს ტექნიკური პარამეტრები:

 • შესანახად განსაზღვრული ნედლეულის დახასიათება (კულტურა, ჯიშები, მოწოდების არეალი, შესაბამისი ნარგაობის ფართობი).
 • შენახვის ტექნოლოგიური სქემის აღწერა (წინასწარი დამუშავება, კონსერვანტების გამოყენება, შენახვის რეჟიმი, ტექნოლოგია (ULO technology, CA storage და ა.შ.).
 • შემნახველი საწარმოს არქიტექტურული პროექტი, რომელიც წარდგენილია შესაბამის მუნიციპალიტეტში სამშენებლო ნებართვის მისაღებად.
 • შეძენისათვის განსაზღვრული აგრეგატების ტექნიკური მონაცემები (სამაცივრე დანადგარები, ვენტილაციის სისტემა, ჰაერის დამატენიანებელი).
 • შენახვისათვის განსაზღვრული ტარა-მასალის აღწერა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 

წარმატების ისტორიები

სიახლეები

სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, სამეგრელოს რეგიონში, ლურჯი მოცვის შემნახველი და გადამმუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედდა

სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, სამეგრელოს რეგიონში, ლურჯი მოცვის შემნახველი და გადამმუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედდა

ქალაქ ხობში, თანამედროვე სტანდარტებით  აღჭურვილი საწარმოს მოსაწყობად ...
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 216 გადამმუშავებელი და შემნახველი საწარმოს შექმნა დაფინანსდა

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 216 გადამმუშავებელი და შემნახველი საწარმოს შექმნა დაფინანსდა

საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტით,...
2023 წელს სახელმწიფო გააგრძელებს გადამმუშავებელი და შემნახველი სექტორის განვითარების ხელშეწყობას

2023 წელს სახელმწიფო გააგრძელებს გადამმუშავებელი და შემნახველი სექტორის განვითარების ხელშეწყობას

პირველადი პროდუქციის წარმოების ზრდის პარალელურად, კვლავ მზარდია მოთხოვნა...
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის, გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის, გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის,...
სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, კომპანიამ „გოლდენ ფარმს“ ლურჯი მოცვის ბაღი 16 ჰექტარზე გააშენა და სამაცივრე მეურნეობა მოაწყო

სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, კომპანიამ „გოლდენ ფარმს“ ლურჯი მოცვის ბაღი 16 ჰექტარზე გააშენა და სამაცივრე მეურნეობა მოაწყო

სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, კომპანიამ „გოლდენ ფარმს“ ...
სოფლის განვითარების სააგენტოსა და USAID-ის მხარდაჭერით, თელავის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი საწარმო ამოქმედდა

სოფლის განვითარების სააგენტოსა და USAID-ის მხარდაჭერით, თელავის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი საწარმო ამოქმედდა

სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი დავით წითლიძე და  USAID-ის...