პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

შესაბამისობის კრიტერიუმები

გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტის მიზნობრივი ბენეფიციარები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • ბენეფიციარი უნდა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული მეწარმე იურიდიული პირი (გარდა სახელმწიფო/მუნიციპალური საწარმოსი);
 • პოტენციურ ბენეფიციარს უნდა ჰქონდეს ბიზნესის წარმოების სათანადო ცოდნა და გამოცდილება;
 • პოტენციური ბენეფიციარის მიერ ელექტრონულად წარდგენილი განაცხადი უნდა შეესაბამებოდეს თანადაფინანსების პროექტის პირობებს. იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადის წარმოდგენის ეტაპზე არ არის დარეგისტრირებული იურიდიული პირი და პოტენციურ  ბენეფიციარს განაცხადი შემოაქვს როგორც ფიზიკურ პირს, აუცილებელია აღნიშნული ფიზიკური პირი ფიქსირდებოდეს ბიზნეს გეგმაში წარმოდგენილ კომპანიის სადამფუძნებლო სტრუქტურაში. ასევე, დაუშვებელია შეიცვალოს განაცხადში მოცემული გადასამუშავებელი ნედლეულის სახე და პროექტის განხორციელების რეგიონი;
 • პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს ახალი გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნას, ხოლო ენერგო-ეფექტური ღუმელების წარმოების შემთხვევაში ახალი საწარმოს შექმნას ან არსებული საწარმოს მოდერნიზებას/გაფართოებას ან არსებული საწარმოს რეაბილიტაციას;
 • პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი პროექტი გათვლილი უნდა იყოს ადგილობრივი ნედლეულის გადამუშავებასა და ადგილობრივი შრომითი რესურსების გამოყენებაზე, გარდა ენერგო-ეფექტური ღუმელების წარმოების შემთხვევაში.
 • თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში სააგენტოს მიერ დაფინანსდება იურიდიული პირის მიერ წარდგენილი არაუმეტეს ერთი ბიზნეს-გეგმა. ამასთან, იურიდიული პირი, რომელიც წარადგენს თანადაფინანსების პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტის ბენეფიციარს, არ შეიძლება იყოს მეორე კომპონენტის ბენეფიციარი.
 • ბენეფიციარის მიერ მოთხოვნილი დაფინანსების მოცულობა უნდა შეესაბამებოდეს კომპონენტით დადგენილ საზღვრებს;
 • შექმნილი საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სისტემებსა და სტანდარტებს.

წარმატების ისტორიები

სიახლეები

სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, სამეგრელოს რეგიონში, ლურჯი მოცვის შემნახველი და გადამმუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედდა

სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, სამეგრელოს რეგიონში, ლურჯი მოცვის შემნახველი და გადამმუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედდა

ქალაქ ხობში, თანამედროვე სტანდარტებით  აღჭურვილი საწარმოს მოსაწყობად ...
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 216 გადამმუშავებელი და შემნახველი საწარმოს შექმნა დაფინანსდა

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 216 გადამმუშავებელი და შემნახველი საწარმოს შექმნა დაფინანსდა

საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტით,...
2023 წელს სახელმწიფო გააგრძელებს გადამმუშავებელი და შემნახველი სექტორის განვითარების ხელშეწყობას

2023 წელს სახელმწიფო გააგრძელებს გადამმუშავებელი და შემნახველი სექტორის განვითარების ხელშეწყობას

პირველადი პროდუქციის წარმოების ზრდის პარალელურად, კვლავ მზარდია მოთხოვნა...
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის, გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის, გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის,...
სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, კომპანიამ „გოლდენ ფარმს“ ლურჯი მოცვის ბაღი 16 ჰექტარზე გააშენა და სამაცივრე მეურნეობა მოაწყო

სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, კომპანიამ „გოლდენ ფარმს“ ლურჯი მოცვის ბაღი 16 ჰექტარზე გააშენა და სამაცივრე მეურნეობა მოაწყო

სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, კომპანიამ „გოლდენ ფარმს“ ...
სოფლის განვითარების სააგენტოსა და USAID-ის მხარდაჭერით, თელავის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი საწარმო ამოქმედდა

სოფლის განვითარების სააგენტოსა და USAID-ის მხარდაჭერით, თელავის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი საწარმო ამოქმედდა

სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი დავით წითლიძე და  USAID-ის...